Arbetsuppgifter
Övergripande ansvar för och utveckling av forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet.

Arbetsuppgifterna består främst av att bedriva egen forskning, undervisning på grund-, avancerad- och forskarnivå samt leda och bidra till forskning inom området genom handledning och medverkan i ansökningar om externa forskningsmedel.

Därutöver ingår administrativa uppgifter inklusive ledningsuppdrag på institutions- och övriga nivåer inom Stockholms universitet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser inom statistik som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt. Även planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning på såväl grund- och avancerad nivå som forskarnivå eller motsvarande. Prövningen av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Särskild vikt fästs vid forskningsmeriter inom området de senaste fem åren. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas, men även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd ska tillmätas betydelse. Bedömningen av den vetenskapliga skickligheten ska också beakta graden av självständighet när det gäller att utveckla och driva forskningsprojekt, samt bidra till internationell vetenskaplig diskussion via publicering i internationella tidskrifter eller andra internationellt tillgängliga publikationer.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Stor vikt fästs vid framgångsrik forskarhandledning visad genom aktiv handledning av minst en forskarstuderande fram till godkänd disputation.

Stor vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att tillämpa statistikämnet i det samhällsvetenskapliga området.

Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. 

Vikt kommer att tillmätas vid dokumenterad utveckling och tillämpning av forskningens frontlinjer i ämnet.

Meriterande är följande:

  • Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
  • Genomgången forskarhandledarutbildning.

Läs hela annonsen här.