Behörighet till utbildningen

Allmän behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfodringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller motsvarande. Förutom allmän behörighet krävs särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i statistik. Särskild behörighet har den som har med godkänt betyg klarat 90 högskolepoäng i statistik eller motsvarande. Av dessa 90 högskolepoäng skall minst 15 högskolepoäng utgöras av uppsatsarbete.

Utbildningens upplägg

Utbildningen består av en kursdel om 120 högskolepoäng samt en avhandling motsvarande 120 högskolepoäng. Högst 60 högskolepoäng får tillgodoräknas från masterexamen eller liknande. Som en etapp i forskarutbildningen kan man avlägga en licentiatexamen bestående av en kursdel om 60 högskolepoäng och en licentiatuppsats om 60 högskolepoäng.

Obligatoriska moment i utbildningen är Sannolikhetsteori, Inferensteori, Stokastiska processer samt Statistiska beräkningar. Dessa ger tillsammans 30 högskolepoäng. Övriga kurser på 90 högskolepoäng väljes i samråd med din handledare.

Studieplan

Ovanstående är ett utdrag ur vår studieplan för forskarutbildning i statistik. Studieplanen i sin helhet kan beställas genom studievägledningen eller laddas ner som en pdf här Studieplan för forskarutbildningen (498 Kb) .

Mer information

För mer information kontakta studierektor på forskarnivå Tatjana von Rosen.
Rum: B771 (hus B, plan 7), Tel: 08-16 2957
Telefon och mottagningstid: enligt överenskommelse
E-post: studierektorf@stat.su.se