Om det är någon information du saknar eller undrar över vänligen kontakta Richard Hager, richard.hager@stat.su.se

Institutionens adresser

Observera att institutionen har separat postadress, separat besöksadress samt separat faktureringsadress.

Postadress
Statistiska institutionen, Stockholms Universitet, 106 91 Stockholm
Besöksadress: Södra huset, hus B, Universitetsvägen 10B, 114 18 Stockholm

Faktureringsadress 
Stockholms Universitet
Ref. 311
Box 50741
202 70 Malmö

Blanketter

Ett urval av blanketter för ex. ansökningsblankett för tjänsteresa, friskvårdsersättning, föräldraledighet, utlägg, etc. finns i vår gemensamma katalog på i BOX
I övrigt se SU:s blankettarkiv.

Diva – publicera och registrera

Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, är ett publiceringssystem som används för elektronisk registrering, publicering och arkivering av avhandlingar och andra publikationer. Enligt beslut av rektor ska alla publikationer av Stockholms universitets forskare och lärare registreras i DiVA.

Ekonomi

Faktureringsadress:
Stockholms universitet
311, Statistiska institutionen
Box 50741
202 70 Malmö

Organisationsnummer alternativt momsregistreringsnummer (VAT no) tillhörande leverantören måste finnas på alla fakturor.

  • Stockholms universitets organisationsnummer: 202100-3062
  • Momsregistreringsnummer (VAT no): SE2021003062

Inbetalningar till Stockholms universitet görs till bankgiro 5050-0206 (Danske Bank). Vid inbetalningar ange alltid referens 311 och SU-anställd samt projektnummer.

Utländska fakturor: Utländska leverantörsfakturor ska skickas till institutionens postadress.

Utlägg/reseräkningar/traktamenten
Utlägg görs i HR-systemet Primula, http://hr.su.se.
Kvitton, etc. ska skannas in och bifogas utlägget/reseräkningen/traktamentet i Primula. Originalkvitton och underlag lämnas till Richard Hager. Ersättningen utbetalas i samband med närmaste löneutbetalning, förutsatt att underlagen har kommit i tid för lönekörning.
Ersättning för friskvård, se under särskild rubrik.
Kvitton för läkarbesök skickas/lämnas direkt till vår personalhandläggare vid personalavdelningen, Veronica Pyke Erston.

Forskningsstöd

Vid Avdelningen för forskningsstöd arbetar forskningshandläggare och ekonomer med att hjälpa forskare att finna, söka och administrera externa forskningsmedel. 

Friskvård

Alla anställda med månadslön vid Stockholms universitet har rätt till en timmes friskvård per vecka på betald arbetstid. Anställda har mot uppvisande av kvitto rätt till ersättning för friskvård med 1500 kr per år. Fyll i blanketten ”Friskvårdsersättning” (ligger i vår gemensamma katalog i BOX. Lämna blanketten samt kvittot till Richard Hager. Tekniska avdelningen (personalgymmet) samt Personalavdelningen (Frescatihallen) erbjuder universitetets anställda att delta i ett antal kostnadsfria eller kraftigt rabatterade aktiviteter. Läs mer

Information som rör institutionen

All information som berör institutionen och dess verksamheter läggs successivt i den gemensamma katalogen i BOX . Logga in med ditt SU-användarnamn och lösenord. Institutionens officiella anslagstavla finns vid hissarna på plan 7. Anslagstavla för studentinformation finns på plan 3 i B-huset.

IT-stödsystem vid SU

Ex. forskningsdatabas, HR-system, IT-stöd i undervisningen 

Kontorsmateriel och kontorslager

Ett grundutbud av kontorsmateriel (t.ex. kuvert, papper, pennor) finns i rummet mitt emot B790, där alla kan hämta materiel vid behov.

LADOK

Studiedokumentationssystemet vid SU heter LADOK 

Lönehandläggare (personalavdelningen)

Veronica Pyke Erston, anknytning 2053.

Athena (lärplattform) 

För att logga in i Athena, den nätbaserade lärplattformen, används samma användarnamn och lösenord som IT-avdelningen tillhandahållit. 
Vid frågor kontakta IT-avdelningen.

Nycklar och kort

Kontakta Håkan Slättman eller Richard Hager.

Resor

Stockholms universitet har avtal med BCD Travel, vilket innebär att vi måste köpa våra tjänsteresor via dem. Kontakta Richard Hager för att boka en resa. Läs mer om resor.

Sjukanmälan, semester, tjänstledighet, vård av barn m.m.

Sjuk- och friskanmälningar och vård av barn ska göras till Richard Hager, richard.hager@stat.su.se, 08-16 29 90 och registreras i HR-systemet Primula. Ansökan om semester görs också via HR-systemet Primula. Vid ansökan om tjänstledighet och föräldraledighet ska blanketten ”Ledighetsansökan” användas. Blanketten lämnas till närmaste chef.

Säkerhet

Om något händer kontakta universitetets vaktbolag Tempest:
Kontorstid: 08-16 22 16
Dygnet runt: 08-16 42 00

Institutionens adress vid nödsamtal: Universitetsvägen 10 B, plan 7.

Utrymning av lokalen vid brand eller annan fara sker enligt anslagna anvisningar. Återsamlingsplatsen är den stora parkeringsplatsen bakom södra husen.

Hjärtstartare finns i B-huset (plan 4, vid anslagstavlorna).

Tryck- och kopieringstjänster

Stockholms universitet har ett avtal med AJ E-Print AB för vissa standardprodukter (visitkort, korrespondenskort, förtryckta brevpapper/kuvert, affischer, vetenskapliga posters och rapporter/kompendier). Beställningar görs direkt till leverantören under avtalsperioden.

Mallar till alla produkterna finns i universitets produktionsverktyg su.se/visuellidentitet/verktyg och kan skickas direkt till upphandlat tryckeri.
Läs mer på su.se/tryck

På grund av de speciella behov som gäller för doktorsavhandlingar har universitetsbiblioteket upphandlat en leverantör för tryck och distribution av avhandlingar. Läs mer på bibliotekets webbplats.

Undervisning

Här hittar du som är lärare information som du kan ha nytta av i undervisningen, t ex om lärandemål och betygskriterier, examination, plagiering, kursvärdering, IT i undervisningen, samt likabehandling: Undervisning