Person sitter och programmerar vid en bärbar dator. Foto: Creative commons
Person sitter och programmerar vid en bärbar dator. Foto: Creative commons

Mot bakgrund av den fortsatta risken för smittspridning av Covid-19 och i enlighet med SU:s rekommendationer beslutas härmed om avsteg från fastställda kursplaner för kurser som ges vid Statistiska institutionen under HT 2020 period 1 (terminsdelar A-B), dvs. från och med måndag 31 augusti till och med måndag 2 november, 2020. Med avsteg från kursplaner avses undervisningsformer, obligatoriska moment och examination enligt nedan.

Beslutet gäller inte de kurser som ges under HT 2020 period 2 (terminsdelar C-D). Beslut om motsvarande avsteg från fastställda kursplaner för kurser som ges under period 2 meddelas senast 2020-08-31.

För samtliga kurser som berörs av beslutet ska beredskap finnas för att

 • erbjuda lösningar för studenter som ej innehar nödvändig teknisk utrustning för att delta i webbaserad undervisning och/eller webbaserad examination.
 • erbjuda alternativa undervisnings- och examinationsformer för studenter som ej kan delta på plats (t.ex. studenter i en riskgrupp) genom att kombinera digital undervisning på distans med campusbaserad undervisning.
 • erbjuda studenter med särskilda behov möjligheten att tillgodogöra sig den förändrade undervisningen och att dessa ges möjlighet till likvärdig examination.

Kurser med undervisning och examnation digitalt och på distans HT20

För följande kurser beslutas att all undervisning sker digitalt på distans, att tentamen genomförs som hemtentamen samt att andra förekommande examinationsdelar genomförs på distans och digitalt, exempelvis muntliga redovisningar, skriftliga rapporter mm.:

 • Statistikens grunder, 15 hp, GN, helfart dagtid
 • Statistikens grunder, 15 hp, GN, halvfart kvällstid, första delen under terminsdel A-B
 • Statistisk teori med tillämpningar, 15 hp, GN
 • Multivariata metoder, 7.5 hp, GN
 • Urvalsundersökningar, 7.5 hp, GN

Undervisningen i period 2 kan komma att ske på campus för Självständigt statistiskt arbete (uppsats)

För följande kurs beslutas att all undervisning under period 1 sker digitalt på distans; beslut om undervisning och examination som är förlagd till period 2 beslutas om senare, dock senast 2020-08-31, se ovan:

 • Självständigt statistiskt arbete (uppsats), 15 hp, GN

Delar av undervisningen på campus för kursen Finansiell statistik

För följande kurs beslutas att föreläsningar genomförs på campus men att övningar och datorlaborationer genomförs på distans och digitalt, att tentamen genomförs som hemtentamen samt att andra förekommande examinationsdelar genomförs på distans och digitalt, exempelvis muntliga redovisningar, skriftliga rapporter mm.:

 • Finansiell statistik, 7.5 hp, GN

Salstenta på campus för kursen Försöksplanering

För följande kurs beslutas att all undervisning sker digitalt på distans, att tentamen genomförs som salstentamen på campus samt, att andra förekommande examinationsdelar genomförs på distans och digitalt, exempelvis muntliga redovisningar, skriftliga rapporter mm.:

 • Försöksplanering, 7.5 hp, AN

Campusundervisning för kursen R programmering

För följande kurs beslutas att all undervisning och examination genomförs på campus:

 • R programmering, 7.5 hp, AN

Hemtentamen för kurser "mellanliggande termin"

För följande kurser där undervisning inte ges under HT 2020 men där examinationstillfällen kan komma att ges (s.k. mellanliggande termin) beslutas att tentamen genomförs som hemtentamen samt att andra förekommande examinationsdelar genomförs på distans och digitalt, exempelvis muntliga redovisningar, skriftliga rapporter mm.:

 • Grundläggande statistik för ekonomer, 15 hp, GN, svenska
 • Introduktion till statistik för statsvetare, 7.5 hp, GN
 • Analys av överlevnadsdata med demografisk tillämpning, 7.5 hp, GN
 • Multivariat analys, 7.5 hp, AN
 • Urval och estimation, 7.5 hp, AN
 • Statistiska beräkningar, 7.5 hp, AN
 • Statistiska metoder, 7.5 hp, AN
 • Examensarbete i statistik för masterexamen, 30 hp, AN

Beslutet gäller dock inte om examinationen förläggs till period 2 om inte ett kompletterande beslut om period 2 fattas, dock senast 2020-08-31, se ovan.

Vidare beslutas att i de fall då ordinarie tentamen genomförs som hemtentan ska omtentamen också genomföras som hemtentamen, även om campusbaserad undervisning och examination under kursens gång kan ha möjliggjorts utifrån SU:s rekommendationer.

Mer information med anledning av Covid-19

Beslut om ändrade undervisnings- och examinationsformer med anledning av Covid-19 för HT 2020 (103 Kb)

Bevaka meddelanden på Athena och se till att du har angett rätt e-post i Ladok, för att hålla dig uppdaterad om vad som gäller för din kurs.

Se också information på su.se/corona.

En samlingssida för anställda och studenter om livet på distans.