Den behandlar de vanliga urvalsmetoderna för en urvalsundersökning: obundet slumpmässigt urval, stratifierat urval, olika former av urval med varierande urvalssannolikheter (sk pps), clusterurval, flerstegsurval och systematiska urval. Kursen behandlar även urvalsmetoder som utnyttjar tidsaspekten t ex roterande urval eller panelurval och metoder som ger en bra geografisk eller spatial spridning.

Kursens innehåll ger kunskaper som är av stor nytta vid planering och bedömning av olika typer av urvalsundersökningar.

Särskild behörighet: 90 högskolepoäng i statistik eller motsvarande, samt Engelska B eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska

Sök kursen!

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

Lärare vårterminen 2020

Kursansvarig

Per Gösta Andersson

Du hittar Per Göstas mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Per Gösta och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Övningslärare

Edgar Bueno