Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Statistiska institutionen har ca 30 anställda varav ungefär 10 doktorander. Vi forskar inom flera områden exempelvis ekonometri/tidsserieanalys, högdimensionella multivariata linjära modeller, kausal inferens samt strukturella ekvationsmodeller.

Statistiska institutionen söker en doktorand i statistik som kan bedriva kvalificerad statistisk forskning inom området statistisk inferens från storskalig textuell data.

Platsen tillträds 1 april 2021, eller enligt överenskommelse.

Bestämmelser om doktorandstudier återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§ samt i universitetets regler och riktlinjer, http://regler.uu.se

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Syftet är att utveckla nya statistiska metoder för textuell data med tillämpning inom samhällsvetenskap och humaniora. Platsen är vid statistiska institutionen, i samarbete med två större forskningsprojekt vid Umeå universitet och Linköpings universitet. Positionen är kopplad till projekten Mining for Meaning (Marc Keuschnigg vid Institutionen för Analytisk Sociologi, Linköping university) och Welfare State Analytics (Pelle Snickars, Umeå universitet). Forskningen kommer också ske i nära samarbete med Kungliga Biblioteket i Stockholm, där visst arbete kommer att ske.

En doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning som omfattar 4 år. Arbetet kan också i begränsad omfattning (maximalt 20 %) innefatta övrig institutionstjänstgöring, huvudsakligen undervisning på grundläggande nivå. I så fall omfattar anställningen längst 5 år.

Lokala riktlinjer för lönenivå finns fastställda för doktorander med doktorandanställning.

Kvalifikationskrav: För ansökan till forskarututbildningen i statistik ska den sökande ha grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden har föreskrivit. För dessa behörigheter, se den Allmänna studieplanen för forskarutbildning i statistik. Den sökande ska också ha goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt:
Utöver de formella behörighetskraven är följande meriterande för positionen.

- Erfarenhet av sannolikhetsmodeller för textuell data.
- Erfarenhet av mjukvaruutveckling i Python, Julia, och/eller R.
- Stark matematisk och/eller programmeringsbakgrund.
- Kunskap om probabilistiska programmeringsspråk såsom Stan eller Tensorflow. Probability, särskilt vid tillämpningar för textuell data.
- Erfarenhet av interdiciplinär forskning, framförallt erfarenhet av forskning inom historia och/eller sociologi.

Ansökan om antagning skickas in via länken längst ner på sidan och skall omfatta:

- CV
- Ett kort brev (1-2 sidor) där den sökande beskriver sig själv och sina forskningsintressen och varför vederbörande söker till forskarutbildningen
- Kopior av examensbevis och registerutdrag som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten
- Kopia av de självständiga arbeten som sökanden författat inom ramen för sin grundutbildning (C-, D-, avancerad nivå eller motsvarande; bifoga utkast av pågående arbeten) alternativt andra relevanta texter
- Referenser (med kontaktinformation)
- Övriga handlingar den sökande önskar åberopa.

Ofullständiga ansökningar kommer inte att behandlas.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-04-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ta reda på mer och ansök, senast 29 januari 2021!