Handläggningsordning vid diskriminering


Inledning
Diskriminering omfattar direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier på grund av någon eller flera diskrimineringsgrunder, sexuella trakasserier, eller instruktioner att diskriminera. Enligt 2 kap 7 § diskrimineringslagen (SFS 2008:567) har en utbildningsanordnare som får kännedom om att en student eller sökande anser sig ha blivit utsatt för trakasserier i samband med studierna en skyldighet att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna.

Vid Stockholms universitet ska situationer då student eller sökande anser sig utsatt för direkt eller indirekt diskriminering samt repressalier på grund av diskrimineringsanmälan eller medverkan i utredning om sådan hanteras på samma sätt som trakasserier. Enklare konflikter bör kunna hanteras omedelbart av undervisande lärare, studierektor eller motsvarande. En företrädare för universitetet som får kännedom om en förmodad kränknings eller diskrimineringssituation ska snarast kontakta närmast överordnad eller särskild kontaktperson vid institutionen. Kommer påstådda fall av diskriminering till universitetets kännedom, ska universitetet inleda en utredning inom 30 dagar.

Utredningen ska genomföras på ett opartiskt och objektivt sätt och förutsätter frivilligt deltagande från berörda personer. Såväl den som påstår sig ha drabbats av diskriminering som den som misstänkts vara orsaken till diskriminering ska erbjudas kontakt med Studenthälsan, aktuell studentkår, Personalavdelningen eller en facklig representant.

Utredningsansvarig är Stockholms universitets jämlikhetssamordnare eller annan lämplig handläggare. Vid enklare konflikter av ovan nämnda slag ska jämlikhetssamordnaren informeras om händelsen. Utredningsarbetet ska ske genom samtal med berörda personer under iakttagande av diskretion.

Förvaltningslagens samt offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser kring diarieföring av handlingar ska beaktas och en skriftlig handläggning avseende bland annat tjänsteanteckningar, kommunicering och beslut måste ske. Detta innebär att betydande delar av utredningsarbetet kommer att genomföras under offentlig insyn. Det bör eftersträvas att berörda personer själva eller med hjälp av stödperson skriftligen anger de omständigheter som ligger till grund för utredningen. Även om det inte råder någon tvekan om att det inte har förekommit diskriminering, men en student har påtalat sin upplevelse av en sådan situation, bör en tjänsteanteckning om detta konstaterande göras.

Alla omständigheter av betydelse för ett slutligt beslut som framkommer under utredningen ska fortlöpande kommuniceras med berörda personer med möjlighet till egna yttranden.
Stockholms universitet måste hålla de inblandade informerade om vilka åtgärder universitetet har för avsikt att vidta och om de ställningstaganden som universitetet gör.
Om ord står mot ord, bör universitetet ändå bilda sig en egen uppfattning av riktigheten i den uppgivna diskrimineringen och därefter vidta lämpliga åtgärder. Slutliga ställningstaganden måste kommuniceras och diarieföras även om beslutet innebär att universitetet inte har för avsikt att vidta ytterligare åtgärder. I förekommande fall ska sådana åtgärder vidtas som skäligen kan krävas för att förhindra fortsatt diskriminering.

Handläggningsordning vid påtalad diskriminering av student
Fastställd av institutionsstyrelsen vid Statistiska institutionen 2014-04-23


Trakasserier och kränkande särbehandling

Handlingar som påverkar en enskild negativt, som gör att personen kan hamna utanför gemenskapen på institutionen eller får sina möjligheter att göra en bra insats försvårade, kan vara trakasserier enligt diskrimineringslagen eller kränkande särbehandling/mobbning.
Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot någon enskild person, men som inte är av sexuell natur eller har samband med någon diskrimineringsgrund, kan vara kränkande särbehandling/mobbning.

Det är den som upplever sig utsatt för negativa handlingar som avgör vad som är kränkande, men ibland måste den personen klargöra att beteendet är ovälkommet eller att det upplevs som kränkande.
Om en företrädare för universitetet får veta att en student upplever sig utsatt för något av det ovanstående ska omständigheterna utredas och det ska vidtas åtgärder så att kränkningar upphör omedelbart.
Vad gör du om du upplever diskriminering

Om någon agerar mot dig på ett sätt som du uppfattar som trakasserande, gör anteckningar om vad som hände, när och var, och tala om saken med någon du känner förtroende för. Vid Statistiska institutionen föreslår vi att du i första hand ska vända dig till
någon av följande:
Prefekt
Studievägledare

Du kan också vända dig till kursansvarig eller studierektor.

Tänk på att om du påtalar trakasserier, så är den medarbetare som får kännedom om detta skyldig att föra saken vidare till prefekten. Prefekten är i sin tur skyldig att se till att en utredning inleds och att informera universitetets jämlikhetssamordnare. Om du vill söka stöd eller diskutera det som har hänt innan du vet om du vill att en utredning startas, börja med att vända dig till studentkåren eller Studenthälsan.

Utredning enligt diskrimineringslagen: "Handläggaren bör lyssna på dina önskemål om hur ärendet ska hanteras och om vilka eventuella åtgärder som skall vidtas. Kontakta även gärna aktuell studentkår som kan hjälpa och ge dig råd i samband med utredningen. Studentrepresentanterna kan också följa med dig till möten mm.

Du kan när som helst under utredningens gång begära att den stoppas."


Utredning och uppföljning

När misstänkta trakasserier påtalas ska enskilda samtal hållas med berörda parter för att fastställa vad som har hänt. Detta genomförs av kontaktperson för likabehandlingsfrågor eller institutionens prefekt. Samtalen ska dokumenteras skriftligt, helst kortfattat i punktform. Ärendet ska behandlas konfidentiellt och snabbt. Universitetets jämlikhetssamordnare ska informeras även i detta första stadium. Syftet med de enskilda samtalen är att få det oönskade beteendet att upphöra. Om det efter samtalen fortfarande kan finnas anledning att klargöra om diskriminering har förekommit ska en utredning av omständigheterna genomföras av universitetets jämlikhetssamordnare. Är det möjligt att det som har inträffat kan vara kränkande särbehandling ska en utredning av omständigheterna genomföras av institutionen.
Beslut om diskrimineringsärenden fattas av rektor. Prefekten ska följa upp ärendet genom att kontakta den anmälande parten inom en månad, för att försäkra sig om att beteendet har upphört. Om så inte är fallet ska universitetets jämlikhetssamordnare kontaktas för vidare åtgärder.

Om du upplever dig utsatt för diskriminering i samband med studierna kontakta någon av följande:

Vid Statistiska institutionen:
Prefekt
Studievägledare

Vid Studentavdelningen: Jämlikhetssamordnaren, e-post: jamlikhet@su.se
Stöd: Stockholms universitets studentkår - för kontaktuppgifter se www.sus.su.se
Studenthälsan
Studenthälsan i Stockholm: www.studenthalsanistockholm.se


Vad ska du som blir kontaktad angående upplevd diskriminering göra?

Steg 1

  • Hantera situationen direkt.
  • Ta den drabbades version av det inträffade på allvar.
  • Visa respekt för de inblandade.
  • Ställ frågor för att få klarhet i vad som har hänt.
  • Berätta för den utsatte hur rutiner ser ut och vad du kan göra för att hindra att eventuellt diskriminerande handlingar fortsätter.
  • Koppla skyndsamt in ansvarig person eller hänvisa till lämplig kontaktperson - om du själv inte kommer att hantera ärendet vidare.

Dokumentera vad som sägs och hur frågan hanteras vidare. Kontrollera att du och den drabbade är överens om det du har dokumenterat.

Steg 2:

  • Den som fortsatt hanterar ärendet ska skapa sig en egen bild av situationen genom att tala enskilt både med den som har utsatts och den som ska ha utsatt.
  • Diskutera alternativen för fortsatt handling med den utsatte. Beskriv vilka personer och instanser som kan hjälpa den drabbade.
  • Dokumentera vad som sägs och hur ni ska gå vidare. Kontrollera att du och den drabbade är överens om det du dokumenterat.
  • Förhindra att skvaller och gruppbildningar uppstår i personalgruppen/studentgruppen som kan medföra till exempel mobbning eller utstötning.

Så här jobbar universitetet med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor