Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Statistiska institutionen har ca 30 anställda varav ungefär 10 doktorander. Vi forskar inom flera områden exempelvis ekonometri/tidsserieanalys, högdimensionella multivariata linjära modeller, kausal inferens samt strukturella ekvationsmodeller.

IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering är ett forskningsinstitut i Uppsala. IFAU bedriver forskning kring arbetsmarknads­politik, arbetsmarknadens funktionssätt, utbildning och socialförsäkringar. Målsättningen är forskning av högsta akademisk kvalitet som är relevant för den svenska policy­diskussionen.

Statistiska institutionen och IFAU söker en doktorand i statistik som kan bedriva kvalificerad statistisk forskning inom området kausal inferens i observationsstudier med tillämpningar inom arbetsmarknadsekonomi.

Platsen tillträds 1 mars 2021 eller efter överenskommelse.

Bestämmelser om doktorandstudier återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§ samt i universitetets regler och riktlinjer, http://regler.uu.se

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning

Platsen är vid statistiska institutionen, i samarbete med IFAU, och sysselsättningen är forskning inom statistisk metodutveckling och tillämpad ekonometri med fokus på IFAU:s forskningsområden.

Anställningen är inom projektet Development of statistical methods for analyzing causal effects with population-based register data (Ingeborg Waernbaum, statistiska institutionen och IFAU) och projektet How to design policies to improve youth labour market entrance? Evaluation of unemployment insurance and labour market programs over the business cycle (Johan Vikström, IFAU). Projekten fokuserar på statistisk metodutveckling för att skatta kausala effekter respektive tillämpad forskning om svensk arbetsmarknad.

En doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning som omfattar 4 år. Arbetet kan också i begränsad omfattning (maximalt 20 %) innefatta övrig institutionstjänstgöring, huvudsakligen undervisning på grundläggande nivå. I så fall omfattar anställningen längst 5 år.

Lokala riktlinjer för lönenivå finns fastställda för doktorander med doktorandanställning.

Kvalifikationskrav

För ansökan till forskarututbildningen i statistik ska den sökande ha grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden har föreskrivit. För dessa behörigheter, se den Allmänna studieplanen för forskarutbildning i statistik. Den sökande ska också ha goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska.

Ansökan om antagning skall omfatta

- CV
- Ett kort brev (1-2 sidor) där den sökande beskriver sig själv och sina forskningsintressen och varför vederbörande söker till forskarutbildningen
- Kopior av examensbevis och registerutdrag som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten
- Kopia av de självständiga arbeten som sökanden författat inom ramen för sin grundutbildning (C-, D-, avancerad nivå eller motsvarande; bifoga utkast av pågående arbeten) alternativt andra relevanta texter
- Referenser (med kontaktinformation)
- Övriga handlingar den sökande önskar åberopa.

Ofullständiga ansökningar kommer inte att behandlas.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-03-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Ta reda på mer och ansök senast den 29 januari 2021!